بند ساعت سونتو تراورز پارچه ای سبز

بندهای ساعت سونتو سری های تراورز و تراورز آلفا با همدیگر سازگار هستند. بندها در دو دسته بندهای سیلیکونی و برزنتی (پارچه ای) ارائه می گردند.

توضیحات

بندهای ساعت سونتو سری های تراورز و تراورز آلفا با همدیگر سازگار هستند. این بندها برای ساعت های سونتو اسنشیال نیز قابل استفاده هستند. همچنین به دلیل قوسی نبودن قیمت مماس به ساعت این سری بند، می توانید آنها را برای کلیه ساعت های با عرض بند 24 میلیمتر سازگار استفاده نمائید